Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Normativa Xeral

O Colexio San Jorge é un centro de educación concertada qque foi fundado hai máis de 45 anos Santiago de Compostela.

Os docentes e todo o persoal do Colexio San Jorge son responsables dos alumnos tanto na estancia destes no Centro educativo como nas saídas nas saídas do mesmo, tendo durante ese período un labor de vixilancia e coidado dos alumnos en conxunto coa súa tarefa de docencia.

Así mesmo, hai certas normas, protocolos e recomendacións que é importante que coñezan os pais ou titores legais do alumnado.

Información Relevante. Normativa General

Aspectos Sanitarios

Os nosos protocolos sanitarios de actuación varían atendendo á situación requirida.

  • Todo o alumnado ten un seguro escolar para ser atendidos no Centro médico HM La Rosaleda, en Santiago León de Caracas, s/n, Santiago de Compostela.
  • Nunha situación de accidente ou emerxencia médica, tal e como está recollido no protocolo elaborado, contamos con persoal con formación voluntaria en primeiros auxilios, caixa de primeiros auxilios, números de emerxencias e un rápido sistema de información aos familiares se, chegado o caso, se debe trasladar ao alumno ao noso centro médico de referencia, A Rosaleda.
  • Ante a necesidade de que o persoal suministre medicación (vía oral) a un alumno/a, os seus pais ou titores legais deben achegar un escrito solicitándoo, con hora prescrita e autorización ao devandito persoal.
  • No caso de que un alumno/para padeza algunha enfermidade, é fundamental que os pais informen ao Centro sobre ello y acerca de las atenciones que pueda requerir, acompañada de informes médicos y de las pautas dadas por los profesionales.

Faltas de Asistencia

Os pais ou titores legais deben comunicar e xustificar as faltas de asistencia por escrito dos seus fillos, así como a saída dun alumno antes de terminar o horario lectivo.


Puntualidade

Rogamos puntualidade á hora da entrada nas aulas, para non demorar o inicio das clases.


Titorías

A titoría é un dos pilares básicos sobre os que se sostén a metodoloxía do centro.

A principio de curso, realízanse reunións grupais cos pais e nais en todos os cursos para facer unha posta en común de como poden colaborar na educación dos seus fillos/as.

Os docentes citan individualmente ás familias ao longo do ano segundo o consideran necesario, para coñecer a evolución académica do seu fillo/a.


Alimentación

Calquera alerxia a algún alimento ou dieta determinada dos alumnos de comedor, deben ser comunicadas á dirección do centro.

Cremos nunha alimentación sa e equilibrada. Na etapa de Educación Infantil, a merenda de media mañá, para o tempo de recreo, está pautado por produto para homoxeneizar a inxesta do alumnado dunha mesma aula. Na etapa de primaria recomendamos froita ou algo lixeiro. Non recomendamos “bollería”.


Material e Instalacións

Temos a súa disposición nas oficinas do centro O noso Regulamento de Réxime Interno, onde figura a normativa sobre o coidado do material e o bo uso das instalacións. O Colexio non se responsabiliza de xoguetes alleos.

¡Educación Integral de Calidade!

Avalada con magníficos resultados nas avaliación internas e externas. Fomentamos e potenciamos as capacidades de todos os alumnos.