Logo Colexio La Salle
Adscrito ao Colexio La Salle para Educación Secundaria

Orientación e Apoio

No Colexio San Jorge apostamos pola atención individualizada e a la diversidade. O Gabinete psicopedagóxico está integrado por un equipo de profesionais cunha ampla experiencia tanto a nivel psicopedagóxico como logopédico: 2 profesionais de PT (Pedagoxía Terapéutica), unha profesional de AL (Audición e linguaxe) e 2 coidadores.

Funcións do Gabinete Psicopedagóxico

  • Servir como nexo de unión entre os membros da comunidade educativa: pais, profesorado e alumnado.
  • Axudar a todo o alumnado no seu rendemento académico.
  • Impartir técnicas de estudo en 5º y 6º de Primaria.
  • Programa de habilidades sociais.
  • Programa de Capacitación de intelixencias.
  • Orientar aos pais na súa función de educadores.
  • Asesorar aos profesores na súa labor docente.
  • Diagnosticar e resolver casos de dificultade de aprendizaxe.
  • Realizar test de capacitacións para obter información sobre a madurez na aprendizaxe, detectar dificultades nos distintos niveis educativos e informar aos pais sobre os resultados.
Atención Individualizada e á Diversidade

Gabinete de psicopedagoxía en comunicación constante co alumno, pais e profesores. Ambiente de comprensión, axuda e motivación.

Detección de problemas: trabajo en red

Detección de Problemas: Traballo na Rede

Cando un alumno ten algún problema de aprendizaxe na aula, o primeiro en detectalo é o titor. Este ponse en contacto coa orientadora, que é a que fala en primeira instancia cos pais. Conxuntamente evalúase o caso, búscase unha solución entre todos e derívase ao especialista si fose necesario.

Unha vez marcado o protocolo, a comunicación do corpo docente coa familia e co gabinete psicopedagóxico é constante. Creemos fundamental establecer unha solución entre todos, xa que isto será o máis beneficioso para poder axudar ao neno ou nena a superar as súas dificultades nun ambiente de comprensión, axuda e motivación.

Programa de Capacitación de Intelixencias

Potenciación do hemisferio dereito e do esquerdo con talleres lúdicos, actuando no uso das intelixencias múltiples definidas por Howard Gardner.

Programa de Habilidades

Desenvolvemento do alumnado de conductas de interacción básicas no contexto social cotidiano e conductas que permitan comunicar sentimentos, opinións e afectos de forma asertiva.

Programa de Técnicas de estudo

Estratexias xerais de estudo para mellorar a aprendizaxe. Claves para desenvolver unha aprendizaxe máis eficiente.

Programa de Técnicas de estudio